X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نقل قولی از جناب استاد دکتر شفیعی کدکنی روایت شده که جای بسی تامل دارد( جمعه ی ما را که تلخ کرد، شما را نمی دانم):


تمام مسلمانان در قرون اخیر به اندازه ی یک سال از عمر فلسفی ویتگنشتاین «اندیشه» عرضه نکرده اند. تعارف با کسی نداریم»
محمدرضا شفیعی کدکنی


نظر شما چیست؟ آیا اندیشیدن از میان ما رخت بربسته؟